תנאי שימוש

תנאי שימוש במערכת OneShopX

ראשי פרקים:

1. קבלתך את תנאי השימוש
2. תאור השירות
3. התחייבותך בעת השימוש בכלל והרישום בפרט
4. מדיניות הגנת פרטיות
5. תרומתך לאתר
6. סיסמאות ואבטחה
7. שינויים בשרותים ו/או הפסקתם
8. השהייתך, התערבות בתכני המשתמש או הפסקת חברותך באתר
9. פרסומות ו/או לינקים באתר
10. זילות השירות
11. הסרת אחריות והגבלת חבות
12. זכויות יוצרים וסימני מסחר
13. הודעות
14. משלוח וקבלה של דואר אלקטרוני
15. שיפוי
16. תחולת דינים ומקום שיפוט

 

1. קבלתך את תנאי השימוש:
ברוך הבא לאתר האינטרנט ו/או ישומון/אפליקציה OneShopX/וואן שופ איקס (להלן:"האתר"). אנא קרא תנאי שימוש אלו בעיון. שימושך באתר מהווה הצהרה כי קראת הבנת והסכמת לתנאי השימוש המוצגים ומעודכנים באתר מעת לעת.
תנאי השימוש, הנחיות באתר וכל פנייה לגביך כמשתמש באתר או כמשתמש פוטנציאלי באתר מובאות בלשון זכר לצורך נוחות בלבד. הפנייה מתייחסת לנשים וגברים כאחד.
הנך מבין שהגדרתך לצורך תנאי השימוש באתר כ-"משתמש" נובעת משימושך בפועל באתר, ולא רק מעצם הרשמתך הפורמלית. בחירתך לבצע כל שימוש באתר, בין אם קדם לו רישום באתר ובין אם לאו, מהווה את הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש. תנאי שימוש המוצגים באתר יתכן ויעודכנו מעת לעת על ידי מפעילי האתר.
באחריותך כמשתמש באתר להתעדכן בתנאי השימוש, והמשך שימוש באתר מהווה הסכמתך וקבלתך אותם כפי שהם. במידה ויסופקו הנחיות או מגבלות בנוגע לשרותים נוספים המוצגים באתר, הנחיות מחייבות אותך כמשתמש באתר וכניסתך לאתר ו/או ביצוע כל שימוש שהוא באתר מהווה הסכמתך לתנאים אלו וקבלתם.
למען הסר ספק, בכל סתירה בין תנאי שימוש כפי שמוצגים באתר לבין חוקי מדינת ישראל, חוקי מדינת ישראל הם הקובעים וכל הנחייה העומדת בסתירה לא תתפרש כהסכמה או עידוד מצד מפעילי האתר להפרת החוק.

2. תאור השירות
האפליקציה או האתר כחלק ממערכת וואן-שופ-איקס, עשויים לאפשר לך גישה לשרותים שונים, בין היתר שירותים המאפשרים לך התקשרות עם משתמשים אחרים באתר, הפצה פומבית של מידע, ביצוע הזמנת מוצרים או שרותים ותשלום עליהם. אתה מתחייב לשמור על שימוש הולם באתר ובשרותיו, בהתאם לחוקי מדינת ישראל ובתנאי שאינך מפר את חוקי המדינה במקום מגוריך. בשימוש על ידי הממשקים המסופקים לך על ידי האתר ועל-פי הנחיות השימוש המופיעים בתנאי-השימוש, במסכי העזרה ו/או בהנחיות המסופקים כחלק מתצוגת הדפים באתר ו/או בכל אופן אחר שבחר בו מנהל האתר לתקשר את ההנחיות.
הנך מצהיר שידוע לך על כך שהאתר עשוי להציג מודעות פרסום או מסרים פרסומיים מכל סוג שהוא, וקבלתך את תנאי השירות מהווה את הסכמתך לכך.
הנך מצהיר שידוע לך ומוסכם על-ידך כי עבור חלק מהפעולות המתבצעות באתר יתכן וישלחו אליך הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרים מיידיים באמצעים שונים הכוללים הודעות למספר הטלפון שלך (SMS), הודעות מתפרצות לטלפון שלך (NOTIFICATIONS), או כל אמצעי אחר המאפשר תקשורת עימך, על-פי כתובת דואר ו/או כתובות דואר-אלקטרוני ו/או מספר טלפון ו/או מזהה הטלפון שלך, שסופקו על-ידך או שנרשמו כחלק מתהליך התקנת האפליקציה או ההרשמה.
הנך מצהיר כי המידע שסיפקת כחלק משימושך באתר הנו מידע נכון ומדוייק, כתובת הדואר-האלקטרוני היא כתובתך הפרטית והאישית, מספר הטלפון הנו מספר טלפון בבעלותך או בשימושך המורשה על-ידי הבעלים, וכנ"ל לגבי כל מידע אחר שיסופק על-ידך במידה וידרש.
הנך מצהיר שידוע לך שהשרותים המסופקים לך משתמשים או עשויים להשתמש בתעבורת נתונים על רשת אינטרנט ציבורית ו/או רשתות שונות ובקשותיך עשויות לעבור התאמה במעברים אלו בין הרשתות על מנת להתאים למעבר על הרשתות השונות.
חלק מהשרותים באתר הנם שרותים בתשלום, וקבלתם מותנית בהזמנת השירות והסדרת התשלום עבורם מראש, על-פי הנחיות מפעילי האתר. שירות בתשלום שהתשלום עבורו לא הוסדר כנדרש על-ידי מפעילי האתר, יחסם, על-פי שיקול דעת מפעילי האתר. למען הסר ספק – יוכלו מפעילי האתר, על-פי שיקולם, לא לחסום שרות בתשלום גם אם לא הוסדר התשלום עבורו.
על-פי שיקול דעת מפעילי האתר יקבעו שרותים בתשלום, הסכום לתשלום ושאר תנאים שיוגדרו על מנת שמשתמש באתר יוכל להנות משרות כזה או אחר. בין היתר יוכלו מפעילי האתר לקבוע שינוי מדיניות לגבי שירותים שסופקו בעבר ללא תשלום, והפיכתם לשרותים בתשלום, או שינוי תעריפים של שרותים בתשלום. מפעילי האתר יוכלו לקבוע תעריפים שונים ללקוחות שונים, בהתאם לפעילות הלקוח, אופי המוצרים שלו, אופי הקשר העיסקי בין מפעילי האתר ובינו, ו/או כל  מאפיין אחר שהוא לשיקול דעתם של מפעילי האתר. המשתמש יוכל לבחור לא להשתמש בשרותים בתשלום, או בכל שרות אחר המוצע באתר. למפעילי האתר עומדת הזכות למנוע ממשתמש אפשרות לקבלת שירות, אם בתשלום ואם לאו, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתהיה חובתם לנמק החלטה כזו.
התקשרות עסק דרך מפיץ מורשה לצורך פעילות באתר, תעשה ישירות מול המפיץ. הלקוח הסופי יפעל מול המפיץ כספק, ומפעילי האתר לא יהיו צד להתקשרות ביניהם. מפעילי האתר יספקו את השרות למפיץ, בהתאם לתנאי השימוש, והמפיץ יספק את השרות ללקוח הסופי (העסק). יובהר כי אף אם במקרה בו שרות/שרותים מסויימים יסופקו על-ידי מפעילי האתר או מי מטעמם ישירות ללקוח הסופי (העסק), השרות יסופק בשם המפיץ. על-אף האמור, מפעילי האתר יוכלו לקבוע תעריפים שונים לשרותים שונים שיסופקו למפיץ, על-פי פעילות הלקוח הסופי של המפיץ, אופי המוצרים שלו ו/או כל מאפיין אחר שהוא לשיקול דעתם של מפעילי האתר.
השרות למפיץ יסופק על-פי תנאי השימוש אלה, והמפיץ, ככל משתמש אחר במערכת יהיה כפוף לכלל סעיפי הסכם זה. על מפיץ מורשה לדאוג לכך שלקוחותיו המשתמשים במערכת יאשרו את תנאי השימוש על כלל סעיפיו, כתנאי להתקשרות ביניהם, ויפעלו לפיהם. השרות למפיץ מסויים עשוי להיות מוגבל לאזורים גאוגרפיים מוגדרים או לשרותים ספציפיים, וחריגה מהגבלות אלו עשוייה להביא לחילוט הכנסות המפיץ הנוגעות לחריגה, על-פי שיקול דעתם של מפעילי האתר. למען הסר ספק, אין לראות בהגבלת השרות למפיץ לאזורים גאוגרפיים מוגדרים או לשרותים ספציפיים, מתן בלעדיות כלשהי להפצה באזורים או עבור שרותים אלה. מפעילי האתר עשויים לעבוד מול מפיצים שונים במקביל, ללא מתן בלעדיות למפיץ מסויים, אלא אם כן הוענקה בלעדיות כזו באופן מפורש ובכתב על-ידי מפעילי האתר.

3. התחייבותך בעת השימוש בכלל והרישום בפרט:
בקבלתך החלטה לבצע שימוש באתר בכלל, ובעת רישום בפרט, הנך מצהיר על כך שהנך בגיל החוקי המאפשר לך לבצע התקשרות חוזית ואין כל מניעה במצבך החוקי להשתמש בשרותי האתר בהתאם לחוקי מדינת ישראל או כל מדינה אחרת במידה ומניעה כזו קיימת.
הנך מתחייב לפעול בתום לב ולהזין מידע אמיתי ומדוייק ככל האפשר על-פי הנחיות המערכת. בשום אופן לא תפעל לפגיעה בפעילות התקינה של האתר, מפעיליו או משתמשיו, לא תתחזה לאדם או גוף אחר ולא תנצל שירותים המוצעים באתר לרעה, גם אם באופן טכני הם התאפשרו על-ידי האתר. במידה וקיים ספק לגבי הפרת תנאי השימוש באתר, עליך לפנות למנהל האתר ולוודא שהפעולה שבכוונתך לבצע אינה מפרה את תנאי השימוש. במידה ונתאפשר באופן טכני לבצע פעולה הפוגעת או עשויה לפגוע באתר, משתמשיו האחרים, שותפיו העסקיים או בכל גורם אחר, עליך לפנות למנהל האתר ולדווח על כך.
הנך מתחייב לספק בזמן שימושך בכלל, ובעת הרשמתך בפרט, מידע אמין, עדכני ומדוייק ככל הניתן על-פי המתבקש על-ידי האתר בעת ההרשמה ובזמן השימוש. כמו-כן הנך מתחייב לעדכן מידע זה במידה והשתנה, בזמן הקרוב ביותר האפשרי למועד השינוי. הנך מודע לכך שלמפעילי האתר זכות מלאה למחוק מידע ולשנותו, לתעד כתובת IP אשר שימשה במהלך ביצוע פעולות שונות באתר, להשהות או לשלול את גישתך הנוכחית והעתידית כולל חסימת IP לאתר על-פי שיקול דעתם, ועשויים לעשות כן במקרה של מידע לא אמין, לא עדכני או לא מדוייק, במידה וסופק על-ידך מידע כזה.

4. מדיניות הגנת פרטיות:
הנתונים המוזנים על-ידך באתר נשמרים במאגר ממוחשב. מפעילי האתר מנהלים מאגר זה בהתאם להסכמתך לשימוש באתר ועל פי תנאי השימוש. חלק מהנתונים המוזנים על-ידך נחשפים כחלק מהשרות למשתמשים אחרים באתר. בחלק מהמקרים הדבר עשוי להיות מצויין מפורשות בממשקי הזנת הנתונים, אך לא בהכרח.
מפעילי האתר יפעילו שיקול דעת בנוגע למצבים בהם נדרשת חשיפה של נתונים, על מנת לספק את השרותים על-ידי האתר (כגון תצוגת שמך/מספר טלפון/דואר-אלקטרוני לעסקים אשר ביצעת מהם הזמנה, וכדומה), או מכל סיבה אחרת על-פי שיקול דעתם של מפעילי האתר.
יתכן ובמקרים מסויימים תוכן האתר הנצפה על-ידך, בין אם הוזן על ידך ובין אם הוזן על-ידי משתמש אחר, ישמש לצורך ניתוח תוכן על-מנת להציג פרסום רלוונטי לתוכן הנצפה. למען הסר ספק – הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל דרישה לקבלת תמורה עבור תוכן שהוזן על-ידך או נצפה על ידך, בין אם הוזן על ידך, או על ידי אחרים, בין אם הנך בעל זכויות יוצרים לגבי חומר זה ובין אם לאו.
הנך מצהיר שידוע לך כי כל הנתונים המוזנים על-ידך באתר, כולל פרטי המשתמש ואמצעים ליצירת קשר יהיו חשופים למנהלי האתר, ומנהלי האתר – על-פי שיקולם יוכלו לבחור ליצור עמך קשר בנושאים הקשורים לשימושך באתר, להצעת סיוע במידת הצורך או כל נושא אחר על-פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר. סייג לאמור לעיל הנו פרטי הסיסמא האישית שלך – סיסמתך האישית לא ידועה למנהלי האתר ולעולם לא תידרש לספק אותה שלא כחלק מתהליך ההרשמה, ניהול פרופיל המשתמש שלך או מסך ההתחברות למערכת. מנהלי המערכת יוכלו לאתחל את סיסמתך במידת הצורך – אך לא יחשפו לסיסמה שניקבעה על-ידך באופן אישי. בביצוע הזמנת מוצר/שירות באתר, פרטיך המזהים, לרבות שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך וכל מידע אשר על-פי שיקול דעת מפעילי האתר נחוצים לצורך טיפול בהזמנה, אפשר ויועברו לספק. אתה מסכים לכך מראש, ומסיר כל אחריות מהאתר ומפעיליו במידה והספק יעשה שימוש בלתי הולם או לא חוקי במידע זה. במקרה כזה, תפעל, במידה ותבחר לעשות כן, באמצעים החוקיים העומדים לרשותך, ישירות מול הספק והאתר ומפעיליו לא יהיו צד בהליכים השונים ביניכם, לרבות טענות לגבי הפרות הנוגעות לחוק דואר-זבל (חוק הספאם).
האתר משתמש באמצעים סבירים לצורך הגנה על המידע, בין היתר על-ידי דרישה להתחברות משתמשים תוך שימוש בשם משתמש יחודי וסיסמא. יחד עם זאת על המשתמשים בשרותי האתר לקחת בחשבון אפשרות של חשיפת המידע המוזן, בין אם עקב פעילות זדונית על ידי גורמים חיצוניים, משתמשים רשומים או כל גורם אחר העשויים לנצל פרצות במידע וקיימות במערכת ובין אם עקב תקלות בתפקוד המערכת או טעויות אנוש. בכל מקרה מפעילי האתר ומי מהגורמים הפועלים בשמם, שותפיו העיסקיים וכל גורם אחר הפועל בשיתוף פעולה עמם לא ישאו באחריות לכל נזק אם יגרם עקב חשיפה כזו של מידע. על אף האמור לעיל, נתונים שאינם נתונים רגישים על-פי ההגדרה בתקן האבטחה לאמצעי התשלום (PCI DSS) לא בהכרח יוצפנו ולא בהכרח יועברו דרך פרוטוקול תקשורת מאובטח (SSL).
במידה ובחרתך לאפשר למפעילי האתר לשלוח לך דואר פירסומי, הנך מודע לכך שיתכן וכתובת דואר האלקטרוני שלך ונתוני הרשמתך יועברו לצד שלישי על מנת לבצע את שליחת הדואר הפרסומי בפועל. מפעילי האתר לא יהיו אחראיים במידה וגורם צד שלישי יבצעו שימוש לא הולם או לו חוקי בנתונים אלו. במקרה כזה טענותיך או תביעותיך יופנו על ידך לגורמי צד-שלישי אלו ישירות.
האתר עשוי להשתמש בכלים להצגת פרסומות, אשר יתכן ואוספים מידע לגבי מאפייני צפייתך בפרסומות המוצגות, כדוגמת שירות גוגל-אדסנס ואחרים. בחירת אופי הפרסום, גודל שטחי הפרסום, מיקומם ואופיו של הפרסום נתון לשיקולם הבלעדי של מפעילי האתר אם מי ממפעילי השרות שנבחר לשמש לצורך הצגת הפרסומות.
במידה ותתבצע על-ידך הפרה חוק כל-שהוא על-פי חוקי המדינה הרלוונטית, עשוי האתר להעביר את כל פרט מידע לגביך לרשויות הרלוונטיות ו/או כל גורם אחר המציג דרישה חוקית לקבלת אינפורמציה זו.
כמו כן מנהלי האתר עשויים להעביר את פרטיך לידי צד שלישי, במידה שמנהלי האתר סבורים ששימושך באתר נעשה באופן זדוני ו/או גרם לנזק למשתמש/ים אחרים באתר.
יתכן ושרותי האתר ישתמשו ב-"עוגיות". שימוש זה בעוגיות מיועד לספק לך נוחות שימוש מירבית, בכך שמידע לגבי חלק מבחירותיך לגבי אופן השימוש ישמרו על המחשב שלך (או כל מכשיר אחר המשמש להתחברות לאתר), וישלפו על ידי המערכת בהתאם לצורך.
יתכן ושרותי האתר ישמרו מידע לגבי המכשיר המשמש אותך לקבלת שירות, על מנת לאפשר לאפשר לך התחברות פשוטה יותר לאתר ו/או קבלת שרותים כגון הודעות הקשורות לשימושך באתר, ישירות למכשירך, ו/או כל סיבה אחרת אשר לפי שיקול דעתם של מפעילי האתר תאפשר אספקת שירות טוב יותר.
האתר עשוי להשתמש בשרותים המתבססים על המיקום הגאוגרפי שלך. בחלק מהמכשירים המאפשרים התחברות לאתר קיימת האפשרות לחסימת שרותי המיקום, ובאחריותך להשתמש בהם למנוע העברת מידע על מיקומך הנוכחי, במידה ובחרת לא לשתף את מיקומך. הנך נותן מראש את הסכמתך לשימוש על-ידי האתר במידע על המיקום שלך במידה והמכשיר המשמש אותך לגישה לאתר מספק מידע כזה. כספק של שרותים ו/או מוצרים באתר, הנך מודע לכך שעסק שלך ו/או השרותים ו/או המוצרים שלך עשויים להיות נתונים לביקורת מצד המשתמשים הגלויה לכלל משתמשי האתר. הביקורת עשוייה לכלול מלל המתאר חוויות שרות ו/או שימוש במוצר, דרוג, או כל תאור אחר שבחר המשתמש לשתף עם משתמשים אחרים לגבי העסק/המוצר/השרות שלך. הנך מסכים לשיתוף מידע זה מראש, ולא תבוא בטענות למשתמש/משתמשים באתר המספקים את חוות דעתם, ולא תבוא בטענות למפעילי בנוגע לחוות הדעת או הדרוג של העסק שלך ו/או מוצריך ו/או שרותיך. כמו כן חלק מפעולותיך באתר עשויות להיות מתועדות לצורך שימושים סטטיסטיים או לצורך זיהוי שרותים ומוצרים הרלוונטיים לך, כחלק מבנייה פרופיל המשתמש שלך ו/או פרופיל עסקים שונים ו/או מוצרים שונים באתר.
המידע המתקבל על-ידך, אם באופן ישיר על-פי עדכון נתוניך באתר, ואם באופן עקיף על פי פעולות המתבצעות על-ידך או על ידי לקוחותיך באתר, עשוי לשמש את האתר לצורך תפעול ושיפור חוויית השימוש באתר וכן לצרכים עסקיים, מסחריים ומחקריים אחרים. מידע זה במידה וישמר על ידי האתר, הנו בבעלות הבלעדית של מפעילי האתר, והנך מוותר מראש על כל טענה בקשר לאמור.

5. תרומתך לאתר
מפעילי האתר ישמחו לקבל כל הצעה לשיפור וכל רעיון לגבי שירותים נוספים שיתכן ויתאפשר לספק על-ידי מפעילי האתר, שותפיו העיסקיים או כל גורם אחר, ו/או לגבי שיפור או שינוי בשירותים קיימים, ו/או כל רעיון אחר. מובהר בזאת כי המציעים מוותרים על כל דרישה מצידם לקבלת כל תמורה שהיא בנוגע להצעה או הצעות שיועברו על ידם למפעילי האתר או לכל גורם שהוא באופן ישיר או עקיף – בין אם מפעילי האתר או כל גורם אחר בחרו להשתמש ברעיון או ההצעה, בחלקו או בכולו, ובין אם בחרו שלא להשתמש בו. האמור לעיל נכון גם לגבי תרומתך מעצם היותך משתמש פעיל באתר. תמורה כזו, במידה ומפעילי האתר יבחרו לספק, הנה כפופה לשיקולם הבלעדי של מפעילי האתר.

6. סיסמאות ואבטחה
כחלק מתהליך הרשמתך תתבקש להזין שם משתמש (או דואר-אלקטרוני) וסיסמא.
הנך מתחייב לבחירת סיסמא קשה לפיענוח על-פי שיקולך, ולשמור סיסמא זו חסויה. ידוע לך כי במידה והסיסמא תועבר לגורם כלשהו על-ידך – גורם זה יקבל נגישות לכל המידע הנגיש לך, וגורם זה עלול לפעול בשמך ו/או להתחזות לך, תוך שימוש בשירותים המוצעים על-ידי האתר.
באחריותך לשנות את הסיסמא מעת-לעת, בין אם אכף זאת האתר באופן טכני ו/או תזכר אותך בצורך לשנות סיסמא, ובין או לאו.
כמו כן – הנך מתחייב שלא לפעול לגילוי סיסמאות של משתמשים אחרים ו/או חשיפה שלהם, ושלא לפעול לביצוע פעולות באופן זדוני בשמם של משתמשים אחרים, במידה ותעשה כן אתה עשוי לשאת בכל נזק שיגרם עקב פעולות אלו.

7. שינויים בשרותים ו/או הפסקתם
למפעילי האתר זכות מלאה להפסקת פעילות האתר, שינוי או הפסקת חלק מהשירותים בו, לכלל או חלק מהמשתמשים בו, שינוי מראה האתר או כל שינוי אחר כפי שמצאו לנכון מפעילי האתר ליישם, לרבות הצגת מודעות פרסום, בכל עת וללא התראה מוקדמת. משתמש באתר לא יבוא בכל טענה במקרה כזה, ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק במידה ויגרם למשתמש, לרכושו, לעסקיו ו/או לכל גורם אחר.

8. השהייתך, התערבות בתכני המשתמש או הפסקת חברותך באתר
הנך מודע לכך ומאשר בהסכמתך מראש, שלמפעילי האתר זכות מלאה למחוק ו/או לשנות מידע שהוזן על-ידך, לשנותו, להשהות את גישתך הנוכחית ו/או העתידית, כולל חסימת ה-IP או חסימה על-פי אמצעי זיהוי אחר. כל זאת ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקולם הבלעדי של מפעילי האתר.

10. זילות השירות
משתמש באתר יבצע שימוש באתר, ובאתרים המקושרים דרכו אך ורק על-פי תנאי השימוש, הנחיות העבודה ובמגבלות חוקי מדינת ישראל. שימוש בממשקי תכנות נתונים (APIs) באתר, באופן ישיר שלא באמצעות הכלים המסופקים (אתר האינטרנט / האפליקציה)
במידה שנדרש שימוש כזה, יעשה בתאום ובכפוף לאישור בכתב ממפעילי האתר.
הצפת האתר בפניות שלא למטרת צריכת השירות באופן לגיטימי אסורה.
שימוש באתר שלא על-פי המטרה המיועדת לכך, או שימוש באמצעות כלים אוטומטיים הנו אסור בהחלט. משתמש המבצע שימוש כזה באתר מודע לכך שהנו מפר את תנאי השימוש וצפוי להיות חשוף לתביעה משפטית מצד מפעילי האתר. משתמש המפר את הנחיות השימוש באתר ישא באחריות לכל נזק, אם יגרם, למפעילי האתר, לפעילות העסקית של האתר, שותפיו העיסקיים, רכושו, קניינם הרוחניים של מפעילי האתר, לקוחות ומשתמשים אחרים באתר.

11. הסרת אחריות והגבלת חבות
השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. מפעילי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק – ישיר או עקיף שייגרמו לך ו/או לרכושך עקב כך. למען הסר ספק – הגבלת אחריות זו תקפה גם לשרותים בתשלום המסופקים על-ידי האתר.

אין מפעילי האתר מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילי האתר או מי מטעמה, או שותפיה העיסקיים לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילי האתר אינם אחראים לתכנים, לנתונים או למצגים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. אין לראות בקישורים המוצגים באתר משום המלצה מצד מפעילי האתר לרכישת מוצר או שירות המוצע באתר הנחיתה, ועל כל מוצר או שירות להבחן באופן פרטני על-ידי הלקוח לפני קבלת החלטה לשימוש בו, רכישתו או המלצה עליו. מבלי לגרוע מן האמור, מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

בשימוש בשירות לביצוע עסקה או קבלת או הזמנת שירות/מוצר מספקים הרשומים באתר – הצדדים בעסקה והאחריות להשלמתה או ביטולה היא על הצדדים בלבד, הלקוח והעסק מספק השירות/המוצר. למען הסר ספק – רוכש השירות/המוצר הוא הלקוח של ספק המוצר, והאתר לכל היותר הנו אמצעי המקשר ביניהם, בכפוף לתכונות הנתמכות על-ידי האתר. מפעילי האתר לא יהיו צד בעסקה ביניהם, ולא ישאו בכל אחריות לגבי טיב השרות מצד הספקים. הופעת פרטי ספק וכל פרט אחר לגביו או לגבי מוצריו במערכת לא תחשב המלצה ליצירת קשר עם הספק, ולא תעיד על טיב השרות המוצע על-ידי הספק.
מפעיל האתר לא ישא באחריות במידה ומי מהמשתמשים לא צפה בהודעה שקיבל בהקשר לעסקה או הזמנה שבוצעה, לא קיבל אותה בזמן סביר או לא קיבל אותה כלל, עקב תקלה טכנית או מסיבה אחרת.
אחריות הלקוחות לוודא שספקי השירות עמם הם עובדים עומדים בקריטריונים המתאימים להם. הדבר נכון גם לגבי שימוש והסתמכות על נתונים המוצגים באתר לרבות דרוג והמלצות גולשים אחרים – שימוש כזה, הן כממליץ והן כמסתמך על המלצה, הנו על פי שיקול דעתו של המשתמש בלבד ובאחריותו הבלעדית.
על אף האמור לעיל, לאתר ומפעיליו תישמר הזכות לנטר הזמנות ותהליך טיפול בהם על ידי העסק, הזכות לתת מענה ללקוחות הבאים בטענות כלפי העסק ו/או מוצריו ו/או שרותיו, או לבצע כל פעולה אחרת הנדרשת, על לפי שיקול דעתם הבלעדי, למניעת פגיעה במוניטין המערכת ו/או נכסיהם. לרבות העברת מידע לצד ג' הנוגע לעסק או עסקה במערכת אשר גרמה או עשויה לגרום לפגיעה כזאת.

באחריות הספקים לוודא שהמערכת ואופן שימושם בה, מתאימה לדרישות הרגולציה בהתאם לדרישות העסק הרלוונטי, ושאופן העבודה במערכת בכלל ואופן העבודה מול הלקוחות בפרט אינו עומד בניגוד לכל תקנה או חוק התקף במרחב הפעילות של העסק הרלוונטי.
בשימוש בשרותי האתר לקבלת תשלום או לביצוע תשלום – רישומי האתר ומנהליו ישמשו תעוד בלעדי של הפעולות שבוצעו באתר. במידה והגבייה תתבצע על-ידי צד שלישי (כדוגמת שירותי פייפאל), ויתכן וחלק מהפעולות ידרשו מהמשתמש ביצוע דרך ממשקי צד-שלישי אלו באופן ישיר, ואף יתכן כי ידרשו תקשורת ישירה של המשתמש מול מנהלי שירותי צד שלישי אלו לצורך ברורים/חיובים/זיכויים וכדומה, הכל על-פי הנחיות מפעילי האתר בהתאם למקרה הרלוונטי. למען הסר ספק – באחריות הספק לעמוד בחובותיו מול הרשויות בהקשר לעסקאות שהתקבלו באתר (להנפיק חשבוניות, קבלות, לנהל רישום, לדווח לרשויות או פעולה אחרת הנדרשת על-פי חוק). .
ביטול עסקה מול ספק באתר יעשה בכפוף למדיניות ביטול עסקה של הספק. כמשתמש המבצע רכישה באתר עליך לוודא כי ברורה לך מדיניות ביטול עסקה של הספק, שהיא הוצגה לך טרם ביצוע רכישה מהספק. בכל מקרה הנך מבין כי האתר ומפעיליו אינו צד בהגדרת מדיניות זו, ונושא זה, ככל הנושא אחר הקשור לעסקה בין לקוח באתר לספק באתר, האתר ומפעיליו לא יהיו צד בו, והמשתמש, לקוח או ספק באתר לא יבוא בטענות כלפי מפעילי האתר.

עסקים במערכת עשויים להציע שרותים שונים על בסיס יכולות שונות של המערכת, כגון שרותי משלוחים, מועדוני לקוחות המאפשרים צבירה ומימוש של הטבות ועוד. למען הסר ספק – האתר ומפעיליו לא יהיו צד בכל עסקה או שרות כלשהו כלפי לקוחות העסק. הגדרת המדיניות של כל שרות המסופק על ידי העסקים במערכת הנו באחריותו הבלעדית של העסק מספק השרות, בהתאם ליכולות המערכת הנתונות.
האתר ומפעיליו לא ישאו באחריות של כל איבוד מידע, לרבות תעוד ההטבות של לקוחות בעסקים מסויימים, או כל מידע אחר, לרבות טעויות חישוב המבוצעות על-ידי המערכת הנוגעות לצבירה או מימוש של הטבות.
לקוח אשר הצטרף לתוכנית הטבות של כל עסק שהוא, מודע לכך שמימוש הטבות, צבירת הטבות, ערך ההטבה, וכל תנאי אחר בתוכנית,  יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת, לרבות הבאת תוכנית ההטבות לסיומה בעסק ו/או במערכת בכלל, זאת ללא הודעה מוקדמת, ללא חובת מתן הסבר ובכפוף לשיקול העסק ו/או האתר ומפעילוי. כל זאת ללא כל מתן פיצוי כלשהו ללקוח עבור כל נזק שהוא, לרבות הטבות שלא נוצלו ו/או לעסק הפועל במערכת עבור כל נזק שהוא. למען הסר ספק יובהר כי על עוד לא צויין אחרת ומפורשות במדיניות תוכנית ההטבות של עסק מסויים, נקודות לא יתאפשרו להמרה בכסף, אלא ישמשו לרכישת מוצרים מבית העסק בלבד, ועל-פי הכללים המצויינים במדיניות העסק המנהל תוכנית הטבות כזו. מימוש נקודות מותנה בכך שמכשיר הלקוח מחובר למערכת וואן-שופ-איקס ולרשת האינטרנט, זאת על מנת שיוכל לקבל קוד סודי אשר ישמש את העסק לווידוא זהות הלקוח ואישור פעולת החיוב.
למעט אם הובהר אחרת במדיניות העסק הספציפי לצבירה ומימוש נקודות, באחריות הלקוח לדרוש את צבירת נקודות, צבירה זו תעודכן במעמד התשלום בפועל בלבד, ולא תיקח בחשבון סכומים ששולמו בשובר זיכוי או בתלושי קנייה. במידה ומסיבה כלשהי התשלום בגינו זוכה הלקוח בנקודות ידרש להשבה ללקוח, השבת סכום התשלום על ידי העסק תבוצע בכפוף לחיוב הלקוח בנקודות שנצברו (או שוויים הכספי – במידה ואין ללקוח יתרת נקודות מספקת) בגין הסכום הכספי המיועד להשבה.

כמשתמש המתנהל כספק באתר, ומאפשר ללקוחותיו תשלום באמצעות האתר באמצעות כרטיס אשראי, הנך מבין שהאתר אינו צד להסכם בינך לבין חברת האשראי, וחובותיך כלפי חברת האשראי על-פי ההסכמים בינכם, ככל הנוגע לעסקאות המתבצעות באתר, לרבות חובתך לתשלום עבור עמלות ושרותים המסופקים על-ידי חברת האשראי, תקפות. מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לנזק הנובע מהסכם כלשהו בינך לבין חברת האשראי, על אף שחתימה על הסכם כזה או אחר מול חברת האשראי עשויה להידרש על-ידי מפעילי האתר על מנת לקבל שירות באתר, ו/או נזק הנובע מאי-קיום של חובותיך בהסכם מול חברת האשראי. במידה וחברת האשראי תבוא בטענה או תביעה מול מפעילי האתר הנוגעת לעסקה שאתה כספק צד בה, חובתך לשאת בכל אחריות לנזק שיגרם לאתר ו/או למפעיליו ואתה נותן מראש את הסכמתך לכך שחברת האשראי תפנה כלפיך כל טענה או תביעה כזו ישירות. למען הסר ספק – בהקשר זה, האתר ושותפיו העסקיים ישמשו כאמצעי תקשורת בלבד בינך לבין חברת האשראי, על מנת לאפשר לך לקבל תשלומים מלקוחותיך, במידה ובחרת בכך. האתר לא יחזיק בכל סכום כספי אשר שולם על-ידי לקוחות באתר ומיועד עבורך כספק בעסקה. בעסקאות בינך ובין לקוחותיך, האתר יפנה באופן ממוכן לחברת האשראי, ישירות או דרך ממשקים המסופקים על ידי צד ג, לאישור ביצוע תשלום בו הספק הוא המוטב ובאחריות חברת האשראי לזכות את חשבונך בהתאם להסכם בינכם.

12. זכויות יוצרים וסימני מסחר
המשתמש באתר מתחייב שלא לפרסם מידע המהווה הפרה של זכויות יוצרים או סימני מסחר. המפרסם מידע כזה ישא באחריות במידה ויגרם נזק לבעל הזכויות. כמו כן – המשתמש באתר לא יעתיק, ישכפל, יחקה באופן בו תתבצע הפרת זכויות יוצרים או סימני מסחר של חומר באתר המוגן בזכויות יוצרים. בין אם נוצר על ידי משתמשים אחרים באתר ובין אם נוצרי כחלק מתשתית האתר ותוכנו המקורי. ידוע לך שבמידה ותפר זכויות יוצרים או סימני מסחר אתה חשוף לטביעה מצד משתמשים אחרים באתר או מצד מפעילי האתר.
הנך מסכים מראש, ובאופן בלתי חוזר, למנהלי האתר להשתמש במידע ו/או תוכן ו/או יצירה שפורסם/פורסמו על ידך (אם על ידי העתקתו או אם על באמצעות הפנייה אליו), במידה ועל-פי שיקול דעתם מצאו כי מידע/תוכן זה ניתן לשימוש כללי על ידי משתמשי האתר ו/או מנהליו (כגון מספרים קטלוגיים של מוצרים, תמונות וכדומה), ואף לשנותו על-פי שיקול דעת מנהלי האתר. התחייבותך לפרסום תוכן שאינו מפר זכויות יוצרים תפתור מפעילי האתר ומנהליו מאחריות במידה ותובא בפניהם טענה לגבי הפרה כזו.
הנך מאשר למפעלי האתר לעדכן בשמך מידע, היה ומצאו לנכון לבצע עדכון כזה. עדכון כזה של מידע, במידה ומבוסס על מידע שהתקבל ממך או באישורך, יחשב לצורך העניין כעדכון שנעשה על ידך באופן ישיר, ואחריותך והתחייבותך לאי-הפרה של זכויות יוצרים או סימני מסחר תקפה למידע שפורסם עקב עדכון כזה.
הנך מסכים לכך שטענותיך ותביעותיך בנוגע להפרת זכויות חומר בבעלותך יופנו ישירות לגורם המפר, ולא תהיה לך כל טענה או תביעה כלפי מפעילי האתר או מי מטעמה בנוגע להפרה. הנך מסכים שטענות להפרת זכויות יוצרים לגבי מידע שפורסם על-ידך יופנו ישירות אליך.
למען הסר ספק, זכויות היוצרים של תוכן שסופק/צולם על-ידי מפעילי האתר או מי מטעמם, הנם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר, וכל שימוש בו מחוץ לאתר אינו מורשה, למעט אם ניתן אישור לכך בכתב ומראש ממפעילי האתר.
הדבר תקף באופן גורף לכל תוכן שהוא, זאת אף אם צולם בתחומי בית עסק הלקוח, לבקשת הלקוח, אף אם נמצא בשימוש בקטלוג הלקוח, בין אם הקמת קטלוג המוצרים של העסק בוצעה על ידי מפעילי האתר או על-ידי הלקוח עצמו או בהזמנתו.
משתמש המעביר תוכן לעריכה על-ידי מפעילי האתר או מי מטעמם, מעביר את מלוא זכויות היוצרים על התמונה הערוכה לידי מפעילי האתר, בין אם בוצעה עבודה העריכה בתשלום, ובין אם לאו, אף אם העברת התוכן בוצעה קודם להסכמה לתנאי השימוש, ודינו ככל תוכן אחר בבעלות מפעילי האתר. הנך מסכים מראש לכך שכל תוכן שיפורסם על-ידך במאגר ויתכן וישותף או יעשה בו שימוש על-ידי מפעילי האתר או משתמשים אחרים בו במסגרת פעילותם באתר.
כמו-כן, הנך כבעל עסק באתר, מסכים מראש לכך שמנהלי האתר יעשו שימוש בכל סימן מסחרי בבעלותך, לצורך פרסומך באתר או לצורך פרסום באתר או מחוצה לו בכל מדיה שהיא, את היות העסק בבעלותך/בניהולך/העסק אותו אתה מייצג, לקוח/שותף-עסקי/משתמש באתר. במידה ותחליט כבעל עסק להפסיק את פעילותך באתר, ותבקש הפסקת שימוש בסימני מסחר בבעלותך, ידאגו מפעילי האתר בפרק זמן סביר להפסיק כל שימוש בסימני מסחר אלה, ככל שהדבר נתון בידיהם.

13. הודעות
משלוח הודעות למנהל האתר ניתן לשלוח על-ידי שימוש באמצעים השונים ליצירת קשר המופיעים באתר, או ישירות לכתובת מפעילי האתר על פי המוצג באתר. אין משלוח הודעה למפעילי האתר משום הוכחה לגבי קבלתה על-ידי הנמען. רק אישור רשמי ממפעילי האתר, במידה והתבקש על ידי השולח, יהווה הוכחת קבלת ההודעה.

14. משלוח וקבלה של דואר אלקטרוני
הרשמתך כמשתמש באתר מהווה הסכמתך לקבלת הודעות מהאתר וממנהליה, באמצעי התקשורת השונים עמך העומדים לרשותם. דואר זה נשלח כחלק ממנגנון החיווי לפעולות מסויימות שבוצעו על ידך או על ידי משתמשים אחרים. הפסקת קבלת הדואר תתבצע על ידי ביטול הרשמתך לאתר והסרה מלאה של כל רכיבי המערכת מהמכשירים המשמשים להתחברות לאתר, או באמצעים אחרים במידה ויספקו על ידי המערכת להגבלת התקשורת עימך.
הנך מודע ומסכים לכך שיתכן שמרגע ביטול הרשמתך/הסרת רכיבי המערכת מהמכשירים המשמשים להתחברות לאתר או בקשתך להפסקה של קבלת הודעות או פרסומת באמצעות האופציה המתאימה באתר במידה ותסופק, יעבור פרק זמן מסויים עד להפסקת משלוח הדואר. מוסכם שפרק זמן זה לא יעלה על שבוע ימים, ומבלי לעמוד בסתירה לחוקי מדינת ישראל.
הודעות המערכת האוטומטיות אינם דואר פרסומת, ואתה כמשתמש במערכת מסכים ומקבל זאת מראש. למרות האמור – הנך מסיר כל טענה מצדך במידה ועקב שגיאה במערכת, טעות אנוש או כל סיבה אחרת שיתכן ותגרם לשליחת דואר אלקטרוני לא רצוי לכתובת הדואר שלך. לרבות פעילות עויינת של חדירה למערכת ושליחת הודעות דרכה אליך. הנך מצהיר כי לא תבוא בכל טענה בנושא זה ולא תעלה כל תביעה מצידך בנושא, לרבות טענתך להפרת חוק דואר-זבל. מבלי לגרוע מן האמור – מובהר בזאת כי מפעילי האתר לא ייזמו במכוון משלוח של דואר פרסומת למי מן המשתמשים שלא ציין את הסכמתו לקבלת דואר כזה באופן מפורש.

15. שיפוי
אתה תשפה את מפעילי האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג, לרבות הוצאות שיגרמו למפעילי האתר במידה ונדרש להיות צד בהליכים משפטיים כלשהם הנוגעים ליחסים ו/או לעסקאות בין ספק המשתמש באתר ללקוח המשתמש באתר.

16. תחולת דינים ומקום שיפוט
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

מפעילי האתר מאחלים לך שימוש מועיל ומהנה!

ט.ל.ח

 

גירסת נוסח תנאי שימוש: 1.0.2